Functieprofielen

Functieprofielen

Een belangrijk onderdeel van het HR-beleid is het opstellen van functieprofielen. Een succesvolle zoektocht naar een nieuwe medewerker begint immers met een zorgvuldig opgesteld functieprofiel. Want naast dat het voor de organisatie helder moet zijn wat men in een nieuwe medewerker zoekt, moet de medewerker weten wat er van hem wordt verwacht.

Maar het opstellen van functieprofielen dient nog een hoger doel. Het helpt de organisatie met het in kaart brengen van de organisatiestructuur en antwoord te geven op de volgende vragen:

-Is de organisatie zodanig ingericht dat de organisatiedoelstellingen worden behaald?

-Zijn alle taken op een logische en efficiënte manier verdeeld?

-Is er een efficiëntieslag te slaan die zorgt voor een hogere productiviteit (en dus een kostenbesparing)?

-Aan welke nieuwe krachten  heeft de organisatie behoefte als groei gerealiseerd moet worden?

-Of ontstaat er een opleidingsbehoefte van nieuwe of huidige medewerkers om de groei te kunnen realiseren?

Op basis van dat toekomstperspectief kan de GAP Academy de personeelsbehoefte en opleidingsnoodzaak in kaart te brengen aan de hand van de vastgestelde functieprofielen en competenties. Deze competentiematrix kan een goede basis zijn voor je bedrijfsopleidingsplan. GAP Academy kan je hiervoor (maatwerk) opleidings- of voorschakeltrajecten voor nieuwe medewerkers aanbieden, waarbij het vastgestelde functieprofiel leidend is!

Stappenplan
Functieprofielen opstellen vraagt om een zorgvuldige aanpak. Deze kunnen we samenvatten in  het onderstaande stappenplan:

-Voorbereiding
Door een analyse uit te voeren, wordt er gekeken of er sprake is van een nieuwe of bestaande functie in de organisatie.

-Identificeren van de taken en verantwoordelijkheden
Hierin wordt, naast het management, met name ook de werkvloer betrokken, om een zo goed en realistisch mogelijk beeld te kunnen schetsen over welke capaciteiten (kennis, vaardigheden en competenties) en eigenschappen iemand in die functie moet beschikken.

-Vastleggen functieprofiel
Functieomschrijving, taken en vereiste competenties.